ขั้นตอนการดำเนินการและวิธีการชำระ

ขั้นตอนการดำเนินการ

✅ ส่งเอกสารทางไลน์ @homebk4cash
✅ แจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
✅ ไปดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
✅ ไปทำสัญญาที่สำนักงานที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
✅ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.25%  หรือแล้วแต่ตกลงกัน
✅ ทราบผลเบื้องต้นภายใน 1 ชม กรณีเอกสารครบถ้วน
✅ ถ้าครบสัญญาขายฝาก ลูกค้าไม่สามารถ ชำระเงินต้นคืนได้ สามารถ ขยายเวลาได้นานถึง 10 ปี
✅ กรณีที่ลูกค้าต้องการไถ่ถอน ทรัพย์ของตนคืน กรุณา แจ้งล่วงหน้า 3 วัน
✅ การรับจำนอง ขายฝาก จะพิจารณาจากราคาซื้อขาย และ ราคา ประเมินจากสำนักงานที่ดิน
✅ ติดต่อเราได้ ระหว่าง 09.00 - 22.00 ทุกวัน
เอกสารสำหรับ ทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน

1) บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2) สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
3) ทะเบียนสมรส (สำเนา)
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
5) ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (สำเนา)
6) หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
7) ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
8) ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

Powered by MakeWebEasy.com