จำนอง

ความหมายของการจำนอง
• จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาต ให้จำนองได้ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้ จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)
• ตัวอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโทเป็นจำนวน 2 แสนบาท โดยนายเอกได้นำที่ดินของตนจำนวน 1 แปลง ไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 2 แสนบาท ที่นายเอกได้กู้ไป จากนายโท โดยนายเอกไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นายโท นายเอกยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินของ ตนได้ตามปกติ

หลักเกณฑ์ในการจำนอง
1. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในทรัพย์ที่จะจำนอง
2. สัญญา จำนอง ต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นสัญญาจำนองตก เป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด ในการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เสมอ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนไปมอบ ให้แก่ผู้ให้กู้เก็บรักษาไว้เฉยๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่มีการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การจำนอง ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆ ในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด คงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในครอบครองเท่านั้น ดังนั้น ถ้าผู้ให้กู้ประสงค์ที่จะให้เป็นการจำนองตามกฎหมายแล้ว จะต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนองตามกฎหมาย กล่าวคือ
ก. ที่ดินที่มีโฉนดต้องนำไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา) หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นต้องอยู่ในเขตอำนาจ
ข. ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ได้แก่ที่ดิน น.ส. 3 ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
ค. การจำนองเฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินต้องไปจดทะเบียนจำนองที่อำเภอ

ทรัพย์สินซึ่งจำนองอยู่นี้ ย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้ดังต่อไปนี้คือ
1. เงินต้น
2. ดอกเบี้ย
3. ค่าเสียหายในการไม่ชำระหนี้ เช่นค่าทนายความ
4. ค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนอง

พื้นที่รับจำนอง กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ชลบุรี หัวหิน

หลักทรัพยที่จำนอง บ้าน ที่ดิน ตึกแถว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด คอนโด

เงื่อนไข
1. ดอกเบี้ยเริ่มต้น ร้อยล่ะ 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน
2. ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
3. ยอดเงินขั้นต่ำ 300,000 บาท ที่ท่านต้องการกู้จะพิจารณาจากราคาซื้อขายในท้องตลาดและอ้างอิงราคาจากกรมที่ดิน
4. สามารถลดต้นลดดอกเบี้ยได้
5. สามารถนัดไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน

ขั้นตอนดำเนินการ
1. เดินทางไปดูหลักทรัพย์และพูดคุยกับทางเจ้าของทรัพย์
2. สรุปยอดวงเงินที่อนุมัติ
3. ทำสัญญาที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
4. ลูกค้ารับเงินสดที่ สำนักงานที่ดินเท่านั้น

เอกสารประการพิจารณา
1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง อย่างชัดเจน
2. ใบราคาประเมินกรมที่ดิน(ถ้ามีจะทำให้รวดเร็วมากขึ้น)
3. รูปถ่ายหลักทรัพย์ที่มีถนนผ่านและหลายมุมของหลักทรัพย์
4. แผนที่บอกที่อยู่ของหลักทรัพย์วาดด้วยมือหรือแผนที่ดาวเทียมก็ได้
5. อธิบายลักษณะหลักทรัพย์ให้ละเอียด หน้ากว้าง-ลึกที่ดิน

Powered by MakeWebEasy.com